Общи условия

  1. ПРЕДМЕТ

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Тъканна банка Биохеленика България ЕООД, с ЕИК 200921394, адрес на управление гр. София, бул.Гоце Делчев, №57, ет. 1, наричано по-долу за краткост БИОХЕЛЕНИКА, и ползвателите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на предоставяните от него услуги и информационни материали на споделено интернет пространство, намиращо се на интернет адрес www.biohellenika.bg, наричано по-долу за краткост САЙТ.

  1. ЗА ДОСТАВЧИКА НА САЙТА

Сайтът е собственост и се управлява от Тъканна банка Биохеленика България ЕООД. Тъканната банка осъществява дейности по тъканно банкиране по силата на разрешение от Изпълнителна агенция по трансплантация към Министерство на здравеопазването, управлява и съхранява всички данни според Удостоверение от Комисията за защита на личните данни и още други национални и международни акредитации и сертификати. Услугите, които предлага Тъканната банка са: фамилно банкиране на стволови клетки от умбиликална кръв, тъкан от пъпна връв, плацента и мезенхимни стволови клетки от млечен зъб.

  1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТА

3. 1. Като търговска организация, БИОХЕЛЕНИКА се нуждае от интернет пространство, където ПОЛЗВАТЕЛИТЕ да имат достъп до всички информационни материали и предлагани услуги от БИОХЕЛЕНИКА. Това пространство се намира на интернет адрес: www.biohellenika.bg

3.2. Информацията в САЙТA е предназначена да предостави на потребителите обща информация по въпроси, които биха представлявали интерес за тях и в никакъв случай не замества компетентно медицинско становище. Използването на САЙТА е изцяло решение на потребителите. Информацията на този САЙТ не следва да се приема като точна, актуална или изчерпателна, дори към момента на публикуването си да е била такава.. Освен това САЙТЪТ може да съдържа препратки към външни източници на информация и документи, а те биха могли да бъдат изменени във времето и следва да се тълкуват единствено за конкретния момент.

3.3.Цялото съдържание на САЙТА и всички предоставени от него услуги са без гаранции за пълнота, точност или навременност и в този смисъл не бихме могли да отговаряме за никакви договорни или извъндоговорни материални или нематериални вреди, настъпили след използването на САЙТА ни. Тъканна банка Биохеленика България не носи отговорност за претърпени вреди или пропуснати ползи, настъпили в следствие на решение, взето единствено на базата на информацията, публикувана на този сайт, без допълнителна консултация с компетентно медицинско лице

3.4. Единствените лични и не анонимни данни, които сайтът използва са във Формата за Контакти. Данните от формата за контакт са необходими, за да можем да отговорим на Вашето запитване. Те не се предоставят на трети страни и не се използват за маркетингови цели.

3.5. По време на ползване на сайта, САЙТЪТ обработва данни, свързани с посещения и разглеждане на отделните страници. Това са анонимни данни и са необходими за статистически цели. Можете да се запознаете и прочетете пълната Политика за поверителност.

3.6. САЙТЪТ не извършва регистрации, абонаменти, онлайн плащания, онлайн продажби и онлайн услуги. Предоставя единствено информация за предлаганите услуги и свързаните с това полезни материали и възможности за контакт с БИОХЕЛЕНИКА. Всички договори по предоставените услуги могат да се прочетат и изтеглят от сайта, но фактически се сключват в Централният офис на Тъканна банка Биохеленика България ЕООД.

  1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

4.1.Информацията, публикувана в САЙТА, принадлежи на Тъканна банка Биохеленика България и съответно попада под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстове, които са публикувани, са свързани с медицинска и немедицинска информация, която цели да информира ползвателя във връзка с неговите права, очаквания, постижения на регенеративната медицина, биотехнологиите и други.

4.2. Ползвателите могат да споделят статии в социалните мрежи, по имейл или по друг подходящ начин, но не могат да уронват доброто име и престиж на Тъканна банка Биохеленика България.

5. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА, СЪБРАНА ОТ САЙТА

5.1. Всички лични данни се предоставят доброволно при използване на онлайн контактната форма и ще се използват за оценка на дейността или комуникация при предоставяне на конкретната услуга, за която ПОЛЗВАТЕЛЯ проявява интерес.

5.2. Тъканна банка Биохеленика България използва трети страни, доставчици на услуги, за подпомагане на определени дейности и/или при осигуряване на качествени и надеждни услуги, а именно: външни консултации със специалисти, хостинг и поддръжка на уебсайта и комуникации. В някои случаи тези трети страни в тази сфера на работа могат да получат лични и нелични данни. Тъканна банка Биохеленика България винаги контролира и подсигурява най-висока сигурност на данните. Когато използва трети лица – доставчици на услуги, ТБ Биохеленика България разкрива само информация, която е необходима за предоставянето на услугата, и има договор със съответното трето лице, който изисква от него да пази информацията и да не я използва за свои маркетингови цели.

6. Използване на „бисквитки“

6.1.Сайтът www.biohellenika.bg не използва „бисквитки“, освен за информационната лента в горната част на сайта, но използва проследяващи кодове на Google Analytics, Google AdWords и Facebook pixel за анализ на потребителското изживяване на Сайта. Можете да се запознаете с начина на събиране, обработване и съхраняване на информацията в Политиката ни за поверителност.

6.2. При влизането на сайта се появява информационна лента в горната му част, която информира, за използването на инструменти на трети страни. След кликване на бутона „Приемам“ се изпраща анонимна „бисквитка“, която е с продължителност 30 дни. Тя се генерира, за да може в следващите 30 дни при влизане в сайта да не се появява отново лентата при ползването на сайта от същия ПОЛЗВАТЕЛ. На 31-ия ден лентата ще се покаже отново.

6.3. Сайтът може да се ползва от ПОЛЗВАТЕЛЯ свободно и без ограничения и информацията, която иска да прочете, изтегли или изпрати запитване чрез контактната форма, НЯМА да бъде възпрепятствана по никакъв начин дори и да не е натиснал бутона „Приемам“.

  1. Линкове към и от други сайтове

САЙТЪТ може да съдържа линкове към други уеб-сайтове, управлявани от други организации. Настоящите Общи условия и Политиката за поверителност на сайта на Тъканна банка Биохеленика България се прилагат само за сайта www.biohellenika.bg, затова БИОХЕЛЕНИКА ви насърчава да се запознаете и с документите за ползване и поверителност на другите уеб-сайтове, които посещавате. БИОХЕЛЕНИКА не носи отговорност за политиката за сигурност на други уеб-сайтове, дори ако използвате линкове от САЙТА, за да достигнете до тях.

Наред с това, ако сте попаднали на САЙТА чрез сайта на трето лице, БИОХЕЛЕНИКА не може да носи отговорност за политиката за поверителност и практиките на собствениците и администраторите на сайта на това трето лице и Ви препоръчва да проверите неговата Политика за поверителност и Общи условия.

  1. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

8.1.Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от БИОХЕЛЕНИКА, но влизат в сила само след публикуването им на САЙТА.

8.2.Ползвателите на сайта приемат новите общи условия без да е необходимо тяхното предварително уведомяване

Настоящите общи условия влизат в сила от 24. 05. 2018 г.